توانمند سازی اجتماعی

بنیاد خیریه سپهر توانمند سازی اجتماعی توان خواهان تحت پوشش این بنیاد را هدف خود میداند و معتقد است که ایجاد فرصت اشتغال مناسب برای آنان و سپردن مقدرات آنان بدست خودشان و فراهم آوردن زمینه های رشد برای آنها و محدود نمودن نقش بنیاد به ارائه مشاوره در بخشهایی که آنها نیازدارند ، میتواند توانمند سازی اجتماعی آنان را میسر سازد. به همین لحاظ و بمنظورایجاد انگیزه درمصدومین ضایعه نخاعی وزنان سرپرست خانوار و خود سرپرست که درکارگاههای مجتمع سپهر مشغول به کار هستند و توانمند سازی اجتماعی آنهاو برانگیخته شدن مسئولیت مستقیم آنان در تهیه وخرید مواد اولیه، تولید، بازاریابی و فروش محصولات و همچنین ایجاد شفافیت در روابط کارگــــر وکارفرما با همکاری اداره تعاون شهرستان بم،تعاونی وفای سپهر تاسیس شد.

مصدومین ضایعه نخاعی ، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست از یکسو اعضاء این تعاونی را تشکیل می دهند و از سوی دیگر بعنوان طرفهای قرارداد تعاونی مذکور درکارگاههای تولید دسته سیم خودرو و یا دوزندگی شاغل و ازتعاونی دستمزد دریافت می دارند و همه آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهره مند می باشند.

بنیاد خیریه سپهر تاسیس این تعاونی را حمایت نمود و تا کنون به عنوان مشاور مدیریت ، تعاونی را به لحاظ مالی و در ارتباط باتدارک مواد اولیه و بازاریابی محصولات تولیدی و سایر امور مربوطه پشتیبانی نموده است.
این پشتیبانی تا زمانی که تعاونی نیاز داشته باشد ، ادامه خواهد یافت.با عنایت به اینکه مشتریان تعاونی وفای سپهر ملزم به رعایت استاندارد های کیفی بین المللی می باشند و رعایت این استاندارد ها توسط تولید کنندگان پایین دستی نیز اجباری است، در پی آموزشهای فشرده و مستمر کارکنان تعاونی، کارگاه تولید دسته سیم برای خودرو در سال 1390 موفق به اخذ گواهی استاندارد ISO 9001 گردید . اقدامات لازم جهت اخذ گواهینامه ISO TS نیز در جریان است و بدین ترتیب این کارگاه در شمار تولید کنندگان دسته سیم با کیفیت و استاندارد مورد قبول خودروسازان کشور می باشد

یکی از نتایج مثبت حضور و فعالیت مصدومین ضایعه نخاعی و زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست در کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال تعاونی وفای سپهر ارتقاء خودباوری و خوداتکایی آنان است که موجب شد تعدادی از آنان پس از کسب تجربه و فراگیری مهارت های حرفه ای بتوانند زمینه اشتغال خود و برخی دیگر از همشهریان خود را در جامعه فراهم آورند.

15 نفر از زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست بعضاً با حمایت های بنیاد سپهر اقدام به تشکیل واحدهای خیاطی در سطح شهرستان نمودند و تعداد 10 نفر از معلولین جسمی و حرکتی و مصدومین ضایعه نخاعی نیز با ایجاد کارگاه های کوچک زمینه اشتغال خود و سایر افراد را فراهم کردند. علاوه بر این شرایط ازدواج تعداد 40 نفر از دختران خودسرپرست با حمایت های مادی و معنوی بنیاد سپهر فراهم آمد و آنان فرآیند عادی زندگی خود را آغاز کرده اند.

برخی از حامیان بنیاد خیریه سپهر