مجتمع سپهر

زلزله بم سبب شد

تعدادی از هموطنان بمی دچار مصدومیت های نخاعی و نتیجتاٌ به حاشیه زندگی اجتماعی رانده شوند.
تعداد زیادی از زنان و مردان سالمند همه کس خود را از دست بدهند و نتیجتاً در دوران کهولت در استیصال زندگی کنند.
تعداد قابل توجهی از زنان نیز همسرانشان را از دست بدهند و نان آوری برای فرزندانشان، بر دوش آنان نهاده شود.
تعدادی از دختران بزرگسال والدین خود را از دست بدهند و اداره امور زندگیشان به خودشان واگذار گردد.

با عنایت به ضرورت بازگرداندن مصدومین ضایعه نخاعی به زندگی طبیعی و متعارف شهروندی، یاری رساندن به زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست و فراهم آوردن امکانات زندگی عزتمند برای سالمندان تنها، بنیاد خیریه سپهر اقدام به تاسیس مجتمع سپهر شامل مراکز حرفه آموزی، اشتغال و توانبخشی مصدومین ضایعه نخاعی، زنان سرپرست خانوار، دختران خودسرپرست و نگهداری سالمندان تنها نمود.
مجتمع سپهر در زمینی به وسعت 38000 مترمربع و ساختمانهایی به وسعت 10000 مترمربع ایجاد و از بخشهای زیر تشکیل شده است:

برخی از حامیان بنیاد خیریه سپهر