هیات مدیره بنیاد خیریه سپهر

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل « بنیاد خیریه سپهر » عبارتند از:

  • دکتر محمدمهدی نواب مطلق …………………………… رئیس هیأت مدیره
  • محمود شریعتی نیاسر ……………………………………نایب رئیس هیأت مدیره
  • سید مرتضی جلالی ……………………………………… مدیرعامل
  • مهندس محسن صابری …………………………………..عضو هیأت مدیره و خزانه دار
  • دکتر شهره کریم زاد ………………………………………عضو علی البدل هیات مدیره
  • محمد رضا کوهستانی  …………………………………. عضو علی البدل هیات مدیره

برخی از حامیان بنیاد خیریه سپهر