گزارش فعالیتها

لطفاً برای دریافت گزارش فعالیتهای بنیاد خیریه سپهر روی لینک زیر کلیک نمایید:

گزارش فعالیتهای 15 ساله بنیاد 

برخی از حامیان بنیاد خیریه سپهر