گزارش های مالی

از میان تمامی  اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی که از بدو تأسیس (خرداد  ماه 1383) تا 27 خرداد ماه 1398 برای دریافت کمک مخاطب این بنیاد قرارگرفته اند، 2654* شخص حقیقی ایرانی، 241 شخص حقوقی ایرانی و 24 شخص حقوقی خارجی از موهبت مشارکت در امر خیر بهره جستند و  درخواست  بنیاد خیریه سپهر را لبیک گفتند. انشاء ا.. خداوند رحمان جزای خیر نصیبشان فرماید. حاصل جمع کل کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در دوره زمانی یاد شده معادل 311,224,353,419 ریال میباشد.

اسامی کمک کنندگان به بنیاد خیریه سپهر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی به تفکیک و به ترتیب حروف الفبا با انتخاب بر روی نام هر یک و یا کلیک بر روی مشاهده قابل رویت می باشد

کمک کنندگان تعداد واحد مبلغ شرح گزارش
اشخاص حقیقی ایرانی 2654 شخص حقیقی 54,090,967,073 ریال مشاهده
اشخاص حقوقی ایرانی 241 شرکت و بنیاد 116,050,683,801 ریال مشاهده
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی 24 شرکت و بنیاد 140,880,620,898ریال مشاهده
جمع کل 311,224,353,419 ریال

برخی از حامیان بنیاد خیریه سپهر