گزارش های مالی

از میان تمامی  اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی که از بدو تأسیس (خرداد  ماه 1383) تا 24مهرماه 1398 برای دریافت کمک مخاطب این بنیاد قرارگرفته اند، 2696* شخص حقیقی ایرانی، 244 شخص حقوقی ایرانی و 24 شخص حقوقی خارجی از موهبت مشارکت در امر خیر بهره جستند و  درخواست  بنیاد خیریه سپهر را لبیک گفتند. انشاء ا.. خداوند رحمان جزای خیر نصیبشان فرماید. حاصل جمع کل کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در دوره زمانی یاد شده معادل 330,852,702,556ریال میباشد.

اسامی کمک کنندگان به بنیاد خیریه سپهر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی به تفکیک و به ترتیب حروف الفبا با انتخاب بر روی نام هر یک و یا کلیک بر روی مشاهده قابل رویت می باشد

کمک کنندگان تعداد واحد مبلغ شرح گزارش
اشخاص حقیقی ایرانی 2696 شخص حقیقی 57,422,937,907 ریال مشاهده
اشخاص حقوقی ایرانی 244 شرکت و بنیاد 121,934,897,751 ریال مشاهده
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی 24 شرکت و بنیاد 151,494,866,898ریال مشاهده
جمع کل 330,852,702,556ریال

برخی از حامیان بنیاد خیریه سپهر