1. صفحه نخست
  2. »
  3. گزارش کمک ها
  4. »
  5. گزارش های مالی

گزارش های مالی

از میان تمامی  اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی که از بدو تأسیس (خرداد  ماه 1383) تا پایان سال  1397 برای دریافت کمک مخاطب این بنیاد قرارگرفته اند، 2606* شخص حقیقی ایرانی، 237 شخص حقوقی ایرانی و 24 شخص حقوقی خارجی از موهبت مشارکت در امر خیر بهره جستند و  درخواست  بنیاد خیریه سپهر را لبیک گفتند. انشاء ا.. خداوند رحمان جزای خیر نصیبشان فرماید. حاصل جمع کل کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در دوره زمانی یاد شده معادل 303,257,903,439ریال میباشد.

اسامی کمک کنندگان به بنیاد خیریه سپهر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی به تفکیک و به ترتیب حروف الفبا با انتخاب بر روی نام هر یک و یا کلیک بر روی مشاهده قابل رویت می باشد

کمک کنندگان تعداد واحد مبلغ شرح گزارش
اشخاص حقیقی ایرانی 2606 شخص حقیقی 53,203,651,417ریال مشاهده
اشخاص حقوقی ایرانی 237 شرکت و بنیاد 115,100,673,801 ریال مشاهده
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی 24 شرکت و بنیاد 140,542,810,898 ریال مشاهده
جمع کل 308,847,136,116 ریال

برخی از حامیان بنیاد خیریه سپهر