برگزاری اردوهای زیارتی ، سیاحتی ، فرهنگی و آموزشی

 

بنیاد خیریه سپهر بر این باور است که برای توانمندسازی افراد تحت پوشش از همه امکانات کاربردی بهره جوید.یکی از اقدامات موثر در برنامه جامع توانمندسازی جامعه هدف بنیاد ، برگزاری اردوهای زیارتی ، سیاحتی ، فرهنگی و آموزشی می باشد که برای گروه های هدف سپهر به تناوب و به مناسبتهای مختلف برنامه ریزی می شود.

تلفیق موضوعات آموزشی – تربیتی با برنامه های تفریحی – سیاحتی نتایج و دست آوردهای ارزشمندی را به همراه داشته است که موارد زیر از آن جمله می باشند :

• آشنایی با اماکن تاریخی و باستانی ایران و زندگی گذشتگان
• آشنایی با بقاع متبرکه و آداب زیارت ، زادگاه و مقابر و آثار شعرا ، عرفا و مشاهیر مذهبی و ایرانی
• آشنایی با جغرافیا ، طبیعت ، شرایط اقلیمی و آب و هوایی شهرهای مختلف
• آشنایی با آداب و رسوم مردم نقاط مختلف کشور
• تخلیه هیجانی ، رفع خستگی روحی و جسمی و استقرار در بستر نشاط و آرامش
• آشنایی با مهارت های اجتماعی ، زندگی جمعی ، کار گروهی و تقویت انگیزش مشارکت
• رشد شخصیت فردی و اجتماعی
• تقویت روحیه مذهبی و ارتقاء اعتماد به نفس
• ایجاد ارتباط صمیمانه و احساس همدلی و مهرورزی بین افراد شرکت کننده در اردو
• ارتقاء حس استقلال و عدم وابستگی

علاوه بر تدارک و برگزاری سفرهای یک روزه تفریحی – زیارتی که در منطقه جغرافیائی سکونت توان خواهان برگزار می شود بنیاد خیریه سپهر طی سالهای گذشته حداقل یک یا دو اردوی زیارتی ، سیاحتی ، فرهنگی و آموزشی برای جامعه هدف بنیاد ( فرزندان سپهر ، سالمندان ، معلولین جسمی و ذهنی ، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست ، کودکان ناشنوا و کم شنوا به همراه خانواده هایشان)در مشهد مقدس ، قم ، تهران ، قشم ، مازندران، شیراز ، اصفهان ، خوزستان و … برگزارمی کند.

 

برخی از اردوهایی که تاکنون برای گروههای مختلف تحت پوشش بنیاد خیریه سپهر برگزار شده است:

تمامی اردو های برگزار شده توسط بنیاد خیریه سپهر به تفکیک سال در قسمت گزارش های سایت قابل مشاهده می باشد 

گروه هدف محل اردو زمان برگزاری
فرزندان سپهر تپه های شنی ریگان ویژه فرزندان مرکز 4 دیماه 94
ارگ جدید شهریورماه 94 – یک روزه
بابلسر ویژه فرزندان برتر مراکز3 و 4 مرداد 1395- 6 روزمردادماه 1393- یک هفته
تنکابن ویژه فرزندان برتر مرکز 2 مردادماه 1393-یک هفته
کوهپایه ویژه فرزندان مرکز 2 خردادماه 1393- دو روزه
مشهد مقدس ویزه فرزندان مرکز 2 و 3 و 4 مردادماه 1394 پنج روز
مشهد مقدس ویژه فرزندان شماره 3 خرداد 1392مرداد 1395
تنکابن ویژه فرزندان شماره 2 خرداد 1392
بابلسرویژه فرزندان شماره 1 خرداد 1392
جزیره قشم نوروز 1387
قم وتهران و مازندران خرداد 1387(دختران)یک هفتهشهریور 1387(پسران)یک هفته
مشهد مقدس اسفند 1392 یک هفتهتابستان 1387 یک هفته
جزیره قشم بهمن 1387 یک هفته
دریجان فروردین 1388 وخرداد 1388و مرداد 1392 یک روز
راین خرداد 1388
مشهد مقدس و گلستان خرداد 1388 یک هفته
خوزستان نوروز 1389
شیراز تیر1389 یک هفته
مشهد مقدس ویژه فرزندان دانشجو مهر 1389 یک هفته
اصفهان خرداد 1390 یک هفتهشهریور91 یک هفته
اصفهان ویژه فرزندان مرکز 3 شهریور 1390
بابل ویژه فرزندان مرکز 2 شهریور 1390
تهران ویژه فرزندان 2 و 4 شهریور 1390
مشهد ویژه فرزندان 2 و 4 خرداد 1391مرداد 1395-6روز
دهبکری ویژه فرزندان 3و4 مهرماه 1391خردادماه 1393- یک روزه
زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست مشهد مقدس مرداد 1395-5 روزمرداد 1388 یک هفته

اردیبهشت 1391 یک هفته

بهمن 1392 یک هفته

اصفهان خرداد 1390 یک هفته
اصفهان شهریور 1390
مصدومین ضایعه نخاعی مشهد مقدس آبان 1390 یک هفته
اصفهان شهریور 1390
چوپارو ماهاندهبکری شهریور 1393- یک روزهآبانماه 1393- یک روزه
نوجوانان معلول ذهنی مشهد مقدس اردیبهشت 1389 یک هفتهاسفند1390 یک هفته

خرداد 1391 یک هفته

شهریور ماه 94 یک هفته

دهبکری اسفند 1388 و تیر1389 دو روز و خرداد 92 یک روزه ویژه پسران وآبان ماه 93 ویژه پسران
شیراز آذر1391 پنج روز
توکل آباد اردیبهشت 1392 یک روزه
تنکابن خردادماه 1393-یک هفته ویژه پسران
بابلسر خردادماه 1393- یک هفته ویژه دختران
راین مرداد ماه 1393 – یک روزه
سالمندان –معلولین ذهنی –مصدومین ضایعه نخاعی –ناشنوایان مشهد مقدس دی ماه 1389اردیبهشت 1391 یک هفته
فرزندان سپهر و مصدومین ضایعه نخاعی کربلای معلی فروردین 1391
کارکنان شرکت تعاونی وفای سپهر مشهد مقدستوکل آباد خرداد 1391اردیبهشت 1392 یک روزه
سالمندان دهبکریبابلسر

ماهان و جوپار

ارگ جدید

مهرماه 1391 – یک روزهخرداد ماه 1393- یک هفته

خرداد ماه 94 – یک روزه

شهریور ماه 94 و اسفند ماه 94 یک روزه

فرزندان مرکز ناشنوا و کم شنوا دهبکری مهرماه 1391 – یک روزه
فرزندان سپهر مراکز 3و4 و کودکان مرکز ناشنوا و کم شنوا خزرآباد مردادماه 1392- یک هفته
مصدومین ضایعه نخاعی ، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست مشهد مقدس آذرماه 1392 – پنج روز
سالمندان و کودکان ناشنوا و کم شنوا مشهد مقدس مرداد 1395- 5 ر.زبهمن ماه 1392 -8 روز
مادران فرزندان معلول ذهنی به مناسبت بزرگداشت روزمادر مشهد مقدس اردیبهشت ماه 1393 – بک هفته
مصدومین ضایعه نخاعی ، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست و جمعی از سالمندان مشهد مقدس فروردین ماه 94- هفت روز

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸