کارگاههای آموزشی برای زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست

ترس و نگرانی از آیندهای مبهم و نامعلوم و نبود تضمین برای تأمین نیازهای زندگی آتی، عدم پشتیبانی عاطفی، احساس عدم امنیت اجتماعی، عدم مهارت کافی برای اشتغال و محدودیتهای آموزشی برای کسب مهارت از مهمترین دغدغه های زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست میباشد که آنان را شدیداً در معرض آسیبهای اجتماعی، بیماریهای جسمی و روحی قرار میدهد. نظر به اینکه زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست بخشی از جامعه هدف بنیاد خیریه سپهر را تشکیل میدهند، برای آنان در کارگاههای تولیدی تعاونی وفای سپهر که با حمایت بنیاد خیریه سپهر تأسیس شده و همچنین از طریق حمایت از صندوقهای اعطای اعتبارات خرد در روستاهای شهرستانهای بم و نرماشیر فرصت شغلی فراهم شده است و به منظور کاستن آثار ناهنجار تألمات اجتماعی و روحی آنان، براساس نیازسنجی های به عمل آمده و بهره گیری از روانشناسان و متخصصین علوم اجتماعی برای آنها کارگاههای آموزشی هدفمند، جهت افزایش مهارت و توانمندی های روانی- اجتماعی برگزار میشود .

 

کارگاههای آموزشی و جلسات مشاوره ای که تا کنون برای زنان سرپرست خانوار برگزار شده است:

لیست تمامی کارگاه های برگزار شده به تفکیک سال در قسمت گزارشهای سایت قابل مشاهده می باشد

ردیف موضوع
1 مقابله با تنش و رفع آن در محیط کار ، راهبردهای اساسی برای تقویت آستانه تحمل، عزت نفس ، خود پنداره مثبت و اعتماد به نفس
2 آشنایی با بحرانهای خانوادگی متأثر از ضربه های روانی و راههای کاهش آسیب
3 دستور العمل های روانشناسی برای زنان شاغل، تکالیف زنان نسبت به فرزندان جوان و نوجوان و تکالیف فرزندان نسبت به مادران شاغل
4 آثار زیانبخش بحرانهای خانوادگی بر زندگی زناشویی و آینده کودکان و راهبردهای پیشگیرانه
5 مشاوره فردی برای افراد متقاضی
6 بیان داستانهای کوتاه و تحلیل داستان
7 چگونه یک ازدواج موفق داشته باشیم ؟
8 مبارزه با اعتیاد و نحوه پیشگیری از آن
9 کنترل خشم و ارتقاء امید به زندگی
10 اخلاق در خانواده و اهمیت نماز
11 چگونه با مشکلات روبرو شویم
12 تحکیم بنیاد خانواده
13 بهبود روابط متقابل
14 اعتیاد و عوارض ناشی از آن
15 بهداشت خانواده
16 بهبود روابط متقابل

 

 

کارگاههای آموزشی و جلسات مشاوره ای که تا کنون برای دختران خودسرپرست برگزار شده است:

ردیف موضوع
1 آگاهی های لازم پیش از ازدواج- افزایش توانمندی افراد برای تصمیم گیری
2 مقابله با تنش و رفع آن در محیط کار ، راهبردهای اساسی برای تقویت آستانه تحمل، عزت نفس، خود پنداره مثبت، اعتماد به نفس
3 ضرورت کسب مهارتهای حرفه ای یا ادامه تحصیل
4 آشنایی با راهبردهای اساسی مقابله با پس ضربه های روانی پس از حادثه
5 نقش مشاوره در پیشگیری از آسیب های روانی و ترغیب و ایجاد میل به مشاوره
6 نحوه ارتقاء خلاقیت ، ابتکار ، نوآوری
7 مهارتهای رفتار جرأت مندانه ، تفکر انتقادی ، تصمیم گیری ، ارتباطات ،‌مهارت نه گفتن و …
8 آسیب ها و بحران های پس از ازدواج های شتابزده و عجولانه با هدف پیشگیری
9 موضوعات مربوط به همسر گزینی- انتخاب عاقلانه زندگی مشترک
10 آشنایی با شیوه های همسر گزینی و اهمیت شناخت و مشاوره قبل از ازدواج
11 راهبردهای عبور از شرایط روزمره گی از طریق ارتقاء خلاقیت ، ابتکار ، نوآوری
12 ارتقاء توان مشکل یابی و نیازسنجی به شیوه بارش مغزی و طوفان فکری و داده های اطلاعاتی
13 مشاوره فردی و موضوعی و ارائه راهبردهای مناسب برای رفع مشکل مراجعین
14 پرورش خلاقیت و بیان داستان های کوتاه همراه با نتیجه گیری اخلاقی
15 بیان داستان های کوتاه و تحلیل داستان
16 چگونه یک ازدواج موفق داشته باشیم؟
17 مبارزه با اعتیاد و نحوه پیشگیری از آن
18 کنترل خشم و ارتقاء امید به زندگی
19 اخلاق در خانواده و اهمیت نماز
20 مشاوره ژنتیک
21 تحکیم بنیاد خانواده
22 بهبود روابط متقابل
23 اعتیاد و عوارض ناشی از آن
24 غربالگری پاپ اسمیر
25 توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از طریق ایجاد صندوق اعتبارات خرد
26 بهداشت خانواده
27 بهبود روابط متقابل

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸