کارگاه های تولید دسته سیم خودرو و دوزندگی درشهرستان بم

همزمان با اجرای عملیات ساختمانی مجتمع سپهر، به منظور بررسی ویژگی های فردی و روحی مصدومین ضایعه نخاعی ، در پاییز سال 1385 ملاقات و مصاحبه روان شناسی با 120 نفر مصدوم ضایعه نخاعی در محل زندگی آنها برنامه ریزی شد. دراین اقدام مصدومین ضایعه نخاعی مورد آزمون روان شناختی و شخصیتی قرار گرفتند و سن ، سواد ، جنسیت، وضع سکونت، وضعیت تأهل ، سلامت جسمانی و روانی و اختلالات احتمالی روانی آنها مورد بررسی قرار گرفت و برای آنها پرسشنامه های مددکاری تکمیل گردید. بررسی و مطالعات انجام شده نشان داد که مصدومین ضایعه نخاعی در سنین جوانی و دوران فعال زندگی خود قراردارند . میانگین سنی آنها 35 سال بود و 92 درصد آنها علیرغم ضایعات نخاعی قادر به انجام کار و نیازمند فعالیتهای معنی دار و هدفمند در زندگی خود تشخیص داده شدند. بررسی های روانشناختی نشان داد که آنها بدون دستیابی به مهارتی متناسب با وضعیت جسمانی حادث شده پس از زلزله و اشتغال روزانه دچار اختلالات روانی، کاهش اعتماد به نفس، سرخوردگی، خستگی و فرسودگی خواهندشد. به همین لحاظ تصمیم گرفته شد که بخش حرفه آموزی و اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی در مجتمع سپهر تأسیس گردد.

کارگاه های تولید دسته سیم خودرو و دوزندگی درشهرستان بم

درپی بررسی ویژگی های فردی و روحی مصدومین ضایعه نخاعی و نتایجی که از بررسی مذکور بدست آمد، از ابتدای سال 1386 یک گروه سیار شامل پزشک ، فیزیوتراپ ، پرستار و مددکار مأموریت یافت به مدت پنج ماه مستمراً با مصدومین ضایعه نخاعی در محل زندگی آنها ملاقات نماید، بیماریهای عفونی آنان را تشخیص دهد و معـالجه کند، زخمهای بستر آنان را پانسمان و نسبت به مددکاری و فیزیوتراپی مقدماتی آنها اقدام نماید و آنان را برای حضور در کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال مجتمع سپهر آماده سازد.
عملیات ساختمانی و تجهیز بخش حرفه آموزی و اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی و زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست در مرداد ماه 1386 پایان پذیرفت و دو کارگاه تولید دسته سیم برای خودرو و دوزندگی فعالیت خود را از ابتدای شهریور ماه 1386 آغاز نمودند. ظرفیت اشتغال ایجاد شده فرصتی را فراهم آورده که تمام مصدومین ضایعه نخاعی شهرستان بم و حومه که فاقد شغلی بودند به اتفاق تعداد قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست که تعداد آنها درآن زمان جمعاً به حدود 150 نفر بالغ می گردید در دو کارگاه مذکور مشغول به کار شوند.

 

کارگاه دوزندگی

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸