اهداف بنیاد خیریه سپهر

درحال حاضر بنیاد خیریه سپهر در بخش های زیر فعالیت می نماید .

  • نگهداری و سرپرستی فرزندان سپهر
  • حرفه آموزی، اشتغال و توان بخشی مصدومین ضایعه نخاعی و معلولین جسمی و حرکتی
  • آموزش، توان بخشی و حرفه آموزی نوجوانان معلول ذهنی
  • آموزش و توان بخشی خانواده و کودکان ناشنوا و کم شنوا
  • نگهداری و مراقبت سالمندان
  • حرفه آموزی و اشتغال زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست در کارگاه های تعاونی وفای سپهر
  • حرفه آموزی و اشتغال زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست روستایی از طریق حمایت از صندوق های اعطای اعتبارات خرد

هر چند بخش عمده فعالیتهای بنیاد خیریه سپهر در شهرستان بم و حومه آن متمرکز می باشد، لیکن با توجه به مجوز فعالیت بنیاد در سطح کشور در سال 1389 بنیاد قصد داشت با تشویق و کمک خیرین داوطلب ،مشابه امکانات موجود در شهرستان بم را در استان سیستان و بلوچستان نیز ایجاد نماید که متاسفانه موفق به اخذ پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی کشور نشد. بنیاد قصد داشت برای قریب سیصد کودک بی سرپرست در استان مازندران نیز امکانات نگهداری به نحو شبه خانواده فراهم آورد و بدین منظور در اسفند ماه 1392 اقدام به تاسیس دو مرکز شبه خانواده نمود ، ولی عدم همکاری سازمان بهزیستی بنیاد را از این اقدام منصرف کرد.

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸