بازدید مجازی از سپهر

مشاهده بخش اول از معرفی بنیاد خیریه سپهر

  

مشاهده بخش دوم از معرفی بنیاد خیریه سپهر

 

مشاهده بخش سوم از معرفی بنیاد خیریه سپهر

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸