تاسیس بنیاد خیریه سپهر

بنیاد خیریه سپهر به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی ، غیر سیاسی و غیر تجاری بعد از زلزله تأسف بار بم در پنجم دیماه 1382 به منظور خدمت رسانی به بخشی از آسیب دیدگان زلزله پس از دریافت پروانه تاسیس برای فعالیت در سطح کشور از سازمان بهزیستی تاسیس و در خرداد ماه 1383 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران تحت شماره 16683 به ثبت رسید .

آغاز فعالیت های بنیاد خیریه سپهر در شهرستان بم 

با توجه به اطلاعات رسمی منتشر شده درخصوص نیازهای آسیب دیدگان زلزله بم و پیش بینی کمکهای قابل دریافت ، در ابتدا تصمیم گرفته شد که نسبت به احداث پنج دستگاه ساختمان در مناطق مختلف شهر بم برای نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و همچنین تاسیس مجتمع سپهر برای نگهداری سالمندان تنها و مصدومین ضایعه نخاعی و احداث یک درمانگاه و مرکز جامع توانبخشی در مجتمع اخیر الذکر، که بتواند به مصدومین ضایعه نخاعی و سالمندان تنها و سایر مراجعه کنندگان نیز خدمات بهداشتی، درمانی و توان بخشی ارائه نماید، اقدام شود.
اعزام کارشناس ارشد روانشناسی و یک گروه سیار شامل پزشک، فیزیوتراپ، پرستار و مددکار از پاییز سال 1385 تا شهریور 1386 به منازل مصدومین ضایعه نخاعی در شهرستان بم و حومه و بررسی ها، مصاحبه ها و ملاقات هایی که روان شناس و گروه سیار بنیاد با مصدومین ضایعه نخاعی بعمل آوردند، نشان داد که اکثر قریب به اتفاق آنها علیرغم ضایعات نخاعی، در صورت آموختن یک حرفه و فراهم آوردن امکان اشتغال، قادر به کارکردن و فعالیت هدفمند می باشند . به همین لحاظ تصمیم گرفته شد که ساختمان احداث شده برای نگهداری مصدومین ضایعه نخاعی به محلی برای حرفه آموزی و اشتغال آنها تغییر کاربری داده شود. نظر به اینکه اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی بدون کمک تعدادی افراد سالم میسر نبود، الزاماً گروه هدف بنیاد خیریه سپهر به یاری رساندن به زنان سرپرست خانوار نیزکه همسرانشان را در زلزله از دست داده بودند و دختران خود سرپرست توسعه یافت، تا آنان نیز بتوانند از یکسو مصدومین ضایعه نخاعی را به هنگام اشتغال یاری نمایند و از سوی دیگر به عنوان توان خواه تحت پوشش بنیاد خیریه سپهر قرار گیرند.
حضور فعال بنیاد در بم موجب شد که گروه های دیگری از توان خواهان از قبیل نوجوانان معلول ذهنی، کودکان کم شنوا و ناشنوا و … نیز مورد شناسایی قرارگیرند که به دلیل فقدان امکانات، شدیداً نیاز به حمایت دارند. به همین لحاظ بنیاد تصمیم گرفت این گروه از توان خواهان را نیز تحت پوشش قرار دهد.

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸