توانمند سازی اجتماعی توان خواهان

توانمند سازی اجتماعی توان خواهان

بنیاد خیریه سپهر توانمندسازی اجتماعی توان خواهان تحت پوشش این بنیاد را هدف خود می داند و معتقد است که ایجاد فرصت اشتغال مناسب برای آنان و سپردن مقدرات آنان بدست خودشان و فراهم آوردن زمینه های رشد برای آنها و محدود نمودن نقش بنیاد به ارائه مشاوره دربخشهایی که آنها نیازدارند، می تواند توانمندسازی اجتماعی آنان را میسر سازد. به همین لحاظ و به منظورایجاد انگیزه درمصدومین ضایعه نخاعی وزنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست که درکارگاه های مجتمع سپهر مشغول به کار هستند و توانمند‌سازی اجتماعی آنهاو برانگیخته شدن مسئولیت مستقیم آنان در تهیه وخرید مواد اولیه، تولید، بازاریابی و فروش محصولات و همچنین ایجاد شفافیت در روابط کارگــــر وکارفرما با همکاری اداره تعاون شهرستان بم،تعاونی وفای سپهر تأسیس شد.
مصدومین ضایعه نخاعی ، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست از یک سو اعضای این تعاونی را تشکیل می دهند و از سوی دیگربه عنوان طرف های قرارداد تعاونی مذکور درکارگاه های تولید دسته سیم خودرو و یا دوزندگی، شاغل و ازتعاونی دستمزد دریافت میدارند و همه آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهره مند می باشند.

 

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸