حرفه آموزی و اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی و زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست

زلزله بم سبب شد تعدادی از هم وطنان بمی دچار مصدومیت های نخاعی و نتیجتاً به حاشیه زندگی اجتماعی رانده شوند.با عنایت به ضرورت بازگرداندن مصدومین ضایعه نخاعی به زندگی طبیعی و متعارف شهروندی ، بنیاد خیریه سپهر اقدام به تاسیس مجتمع سپهر شامل مراکز حرفه آموزی و اشتغال ، توانبخشی و نگهداری مصدومین ضایعه نخاعی نمود. همزمان با اجرای عملیات ساختمانی مجتمع سپهر، بمنظور بررسی ویژگی های فردی و روحی مصدومین ضایعه نخاعی ، در پاییز سال 1385 ملاقات و مصاحبه روان شناسی با 120 نفر مصدومین ضایعه نخاعی در محل زندگی آنها برنامه ریزی شد.

دراین اقدام مصدومین ضایعه نخاعی مورد آزمون روان شناختی و شخصیتی قرار گرفتند و سن ، سواد ، جنسیت، وضع سکونت، وضعیت تأهل ، سلامت جسمانی و روانی و اختلالات احتمالی روانی آنها مورد بررسی قرار گرفت و برای آنها پرسشنامه های مددکاری تکمیل شد.

بررسی و مطالعات انجام شده نشان داد که مصدومین ضایعه نخاعی در سنین جوانی و دوران فعال زندگی خود قراردارند. میانگین سنی آنها 35 سال بود و 92 درصد آنها علیرغم ضایعات نخاعی قادر به انجام کار و نیازمند فعالیتهای معنی دار و هدفمند در زندگی خود تشخیص داده شدند.

بررسی های روانشناختی نشان داد که آنها بدون دستیابی به مهارتی متناسب با وضعیت جسمانی حادث شده پس از زلزله و اشتغال روزانه دچار اختلالات روانی، کاهش اعتماد به نفس، سرخوردگی، خستگی و فرسودگی خواهندشد.به همین لحاظ تصمیم گرفته شد که بخش حرفه آموزی و اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی در مجتمع سپهر تأسیس گردد.

درپی بررسی ویژگیهای فردی و روحی مصدومین ضایعه نخاعی و نتایجی که از بررسی مذکور بدست آمد، از ابتدای سال 1386 یک گروه سیار شامل پزشک، فیزیوتراپ، پرستار و مددکار مأموریت یافت به مدت پنج ماه مستمراً با مصدومین ضایعه نخاعی در محل زندگی آنها ملاقات نماید، بیماریهای عفونی آنان را تشخیص دهد و معـالجه کند، زخمهای بستر آنان را پانسمان و نسبت به مددکاری و فیزیوتراپی مقدماتی آنها اقدام نماید و آنان را برای حضور در کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال مجتمع سپهر آماده سازد.

عملیات ساختمانی و تجهیز بخش حرفه آموزی و اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی و زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست در مرداد ماه 1386 پایان پذیرفت و دو کارگاه تولید دسته سیم برای خودرو و دوزندگی فعالیت خود را از ابتدای شهریور ماه 1386 آغاز نمودند. ظرفیت اشتغال ایجاد شده فرصتی را فراهم آورد که تمام مصدومین ضایعه نخاعی شهرستان بم و حومه که  فاقد شغلی بودند به اتفاق تعداد قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست که تعداد آنها درآن زمان جمعاً به حدود 150 نفر بالغ میگردید  در دو کارگاه مذکور مشغول به کار شوند.

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸