گزارش های مالی

لازم به ذکر است که این صفحه در پایان هر ماه تکمیل میشود

از میان تمامی  اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی که از بدو تأسیس (خرداد  ماه 1383) تا 11 خردادماه 1401 برای دریافت کمک مخاطب این بنیاد قرارگرفته اند، 4106* شخص حقیقی ایرانی، 258 شخص حقوقی ایرانی و 24 شخص حقوقی خارجی از موهبت مشارکت در امر خیر بهره جستند و  درخواست  بنیاد خیریه سپهر را لبیک گفتند. انشاء ا.. خداوند رحمان جزای خیر نصیبشان فرماید. حاصل جمع کل کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در دوره زمانی یاد شده معادل 623,109,284,103 ریال میباشد.

اسامی کمک کنندگان به بنیاد خیریه سپهر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی به تفکیک و به ترتیب حروف الفبا با انتخاب بر روی نام هر یک و یا کلیک بر روی مشاهده قابل رویت می باشد

کمک کنندگان تعداد واحد مبلغ شرح گزارش
اشخاص حقیقی ایرانی 4099 شخص حقیقی 113,220,948,711 ریال مشاهده
اشخاص حقوقی ایرانی 258 شرکت و بنیاد 248,642,626,494 ریال مشاهده
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی 24 شرکت و بنیاد 261,245,708,898 ریال مشاهده
جمع کل 623,109,284,103 ریال

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸